Produkt został dodany do koszyka.

Dla klientów

Regulamin - Czwartek, 3 Sierpień 2006

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6. REKLAMACJA PRODUKTU

7.      POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH

PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 11. WZÓR  FORMULARZA  ODSTĄPIENIA  OD  UMOWY

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep  Internetowy  dostępny  pod  adresem  internetowym  www.sklep.sztormgrupa.pl prowadzony  jest  przez Sztorm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa z  siedzibą  w Warszawie  (adres siedziby zgodny z Krajowym Rejestrem Sądowym: Ustronie 5/6 02-798 Warszawa,  adres  do  doręczeń:  ul. Okaryny 13 02-787 Warszawa);  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:   0000503119;  NIP: 951-237-81-43. Regon: 147160913 oraz  adres  poczty  elektronicznej:  sklep@sztormgrupa.pl.

1.2. Niniejszy  Regulamin  skierowany  jest  zarówno  do  konsumentów,  jak  i  do  przedsiębiorców  korzystających  ze  Sklepu

Internetowego  (z  wyjątkiem  pkt.  8  Regulaminu,  który  skierowany  jest  wyłącznie  do  przedsiębiorców).

1.3. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  związku  z  realizacją  postanowień  niniejszego  Regulaminu  jest

Usługodawca.  Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celach,  w  zakresie  i  w  oparciu  o  zasady  wskazane  w  polityce

prywatności  opublikowanej  na  stronach  Sklepu  Internetowego.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Każda

osoba,  której  dane  osobowe  przetwarza  Usługodawca  ma  prawo  do  wglądu  w  ich  treść  oraz  prawo  do  ich  aktualizacji  i

poprawiania.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ  ROBOCZY  –  jeden  dzień  od  poniedziałku  do  piątku  z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy.

1.4.2. FORMULARZ  REJESTRACJI  –  formularz  dostępny  w  Sklepie  Internetowym  umożliwiający  utworzenie  Konta.

1.4.3. FORMULARZ  ZAMÓWIENIA  –  Usługa  Elektroniczna,  interaktywny  formularz  dostępny  w  Sklepie  Internetowym

umożliwiający  złożenie  Zamówienia,  w  szczególności  poprzez  dodanie  Produktów  do  elektronicznego  koszyka  oraz

określenie  warunków  Umowy  Sprzedaży,  w  tym  sposobu  dostawy  i  płatności.

1.4.4. KLIENT  –  (1)  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w  wypadkach  przewidzianych

przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące  także  osoba  fizyczna  posiadająca  ograniczoną  zdolność  do  czynności

prawnych;  (2)  osoba  prawna;  albo  (3)  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa

przyznaje  zdolność  prawną;  -  która  zawarła  lub  zamierza  zawrzeć  Umowę  Sprzedaży  ze  Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS  CYWILNY  –  ustawa  kodeks  cywilny  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  (Dz.U.  1964  nr  16,  poz.  93  ze  zm.).

1.4.6. KONTO  –  Usługa  Elektroniczna,  oznaczony  indywidualną  nazwą  (loginem)  i  hasłem  podanym  przez  Usługobiorcę  zbiór

zasobów  w  systemie  teleinformatycznym  Usługodawcy,  w  którym  gromadzone  są  dane  podane  przez  Usługobiorcę

oraz  informacje  o  złożonych  przez  niego  Zamówieniach  w  Sklepie  Internetowym.

 

1.4.7. NEWSLETTER  –  Usługa  Elektroniczna,  elektroniczna  usługa  dystrybucyjna  świadczona  przez  Usługodawcę  za

pośrednictwem  poczty  elektronicznej  e-mail,  która  umożliwia  wszystkim  korzystającym  z  niej  Usługobiorcom

automatyczne  otrzymywanie  od  Usługodawcy  cyklicznych  treści  kolejnych  edycji  newslettera  zawierającego  informacje

o  Produktach,  nowościach  i  promocjach  w  Sklepie  Internetowym.

1.4.8. PRODUKT  –  dostępna  w  Sklepie  Internetowym  rzecz  ruchoma  będąca  przedmiotem  Umowy  Sprzedaży  między

Klientem  a  Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN  –  niniejszy  regulamin  Sklepu  Internetowego.

1.4.10.  SKLEP  INTERNETOWY  -  sklep  internetowy  Usługodawcy  dostępny  pod  adresem  internetowym:  www.sklep.sztormgrupa.pl.

1.4.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Sztorm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa z  siedzibą  w Warszawie  (adres siedziby zgodny z Krajowym Rejestrem Sądowym: Ustronie 5/6 02-798 Warszawa,  adres  do  doręczeń:  ul. Okaryny 13 02-787 Warszawa);  wpisaną  do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru  Sądowego  pod  numerem  KRS:   0000503119;  NIP: 951-237-81-43. Regon: 147160913 oraz  adres  poczty  elektronicznej:  sklep@sztormgrupa.pl..

1.4.12.  UMOWA  SPRZEDAŻY  –  umowa  sprzedaży  Produktu  zawierana  albo  zawarta  między  Klientem  a  Sprzedawcą  za

pośrednictwem  Sklepu  Internetowego.

1.4.13.  USŁUGA  ELEKTRONICZNA  –  usługa  świadczona  drogą  elektroniczną  przez  Usługodawcę  na  rzecz  Usługobiorcy  za

pośrednictwem  Sklepu  Internetowego.

1.4.14.  USŁUGOBIORCA  –  (1)  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych,  a  w  wypadkach

przewidzianych  przez  przepisy  powszechnie  obowiązujące  także  osoba  fizyczna  posiadająca  ograniczoną  zdolność  do

czynności  prawnych;  (2)  osoba  prawna;  albo  (3)  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której

ustawa  przyznaje  zdolność  prawną;  -  korzystająca  lub  zamierzająca  korzystać  z  Usługi  Elektronicznej.

1.4.15.  USTAWA  O  PRAWACH  KONSUMENTA,  USTAWA  –  ustawa  z  dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach  konsumenta  (Dz.U.

2014  poz.  827  ze  zm.)

1.4.16.  ZAMÓWIENIE  -  oświadczenie  woli  Klienta  składane  za  pomocą  Formularza  Zamówienia  i  zmierzające  bezpośrednio

do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  Produktu  ze  Sprzedawcą.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W  Sklepie  Internetowym  dostępne  są  następujące  Usługi  Elektroniczne:  Konto,  Formularz  Zamówienia  oraz  Newsletter.

2.1.1. Konto  –  korzystanie  z  Konta  możliwe  jest  po  wykonaniu  łącznie  dwóch  kolejnych  kroków  przez  Usługobiorcę  –  (1)

wypełnieniu  Formularza  Rejestracji  oraz  (2)  kliknięciu  pola  „Zarejestruj  się”.  W  Formularzu  Rejestracji  niezbędne  jest

podanie  przez  Usługobiorcę  następujących  danych  Usługobiorcy:  imię  i  nazwisko/nazwa  firmy,  adres  (ulica,  numer

domu/mieszkania,  kod  pocztowy,  miejscowość,  kraj),  adres  poczty  elektronicznej,  numer  telefonu  kontaktowego  oraz

hasło.  W  wypadku  Usługobiorców  niebędących  konsumentami  niezbędne  jest  także  podanie  nazwy  firmy  oraz  numeru

NIP.

2.1.1.1.  Usługa  Elektroniczna  Konto  świadczona  jest  nieodpłatnie  przez  czas  nieoznaczony.  Usługobiorca  ma  możliwość,  w

każdej  chwili  i  bez  podania  przyczyny,  usunięcia  Konta  (rezygnacji  z  Konta)  poprzez  wysłanie  stosownego  żądania

do  Usługodawcy,  w  szczególności  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:  sklep@sztormgrupa.pl lub  też

pisemnie  na  adres:  ul.  Okaryny 13, 02-787 Warszawa.

2.1.2. Formularz  Zamówienia  –  korzystanie  z  Formularza  Zamówienia  rozpoczyna  się  z  momentem  dodania  przez  Klienta

pierwszego  Produktu  do  elektronicznego  koszyka  w  Sklepie  Internetowym.  Złożenie  Zamówienia  następuje  po

wykonaniu  przez  Klienta  łącznie  dwóch  kolejnych  kroków  –  (1)  po  wypełnieniu  Formularza  Zamówienia  i  (2)  kliknięciu

na  stronie  Sklepu  Internetowego  po  wypełnieniu  Formularza  Zamówienia  pola  „Potwierdź  zakup”  –  do  tego  momentu

istnieje  możliwość  samodzielnej  modyfikacji  wprowadzanych  danych  (w  tym  celu  należy  kierować  się  wyświetlanymi

komunikatami  oraz  informacjami  dostępnymi  na  stronie  Sklepu  Internetowego).  W  Formularzu  Zamówienia  niezbędne

jest  podanie  przez  Klienta  następujących  danych  dotyczących  Klienta:  imię  i  nazwisko/nazwa  firmy,  adres  (ulica,  numer

domu/mieszkania,  kod  pocztowy,  miejscowość,  kraj),  adres  poczty  elektronicznej,  numer  telefonu  kontaktowego  oraz

danych  dotyczących  Umowy  Sprzedaży:  Produkt/y,  ilość  Produktu/ów,  miejsce  i  sposób  dostawy  Produktu/ów,  sposób

płatności.  W  wypadku  Klientów  niebędących  konsumentami  niezbędne  jest  także  podanie  nazwy  firmy  oraz  numeru

NIP.

2.1.2.1.  Usługa  Elektroniczna  Formularz  Zamówienia  świadczona  jest  nieodpłatnie  oraz  ma  charakter  jednorazowy  i  ulega

zakończeniu  z  chwilą  złożenia  Zamówienia  za  jego  pośrednictwem  albo  z  chwilą  wcześniejszego  zaprzestania

składania  Zamówienia  za  jego  pośrednictwem  przez  Usługobiorcę.

 

2.1.3. Newsletter  –  korzystanie  z  Newslettera  następuje  po  wykonaniu  łącznie  trzech  kolejnych  kroków:  -  (1)  podaniu  w

zakładce  „Newsletter”  widocznej  na  stronie  Sklepu  Internetowego  adresu  poczty  elektronicznej,  na  który  mają  być

przesyłane  kolejne  edycje  Newslettera,  (2)  kliknięciu  pola  „Zapisz  się”  oraz  (3)  potwierdzeniu  chęci  zapisu  na

Newsletter  poprzez  kliknięcie  w  link  potwierdzający  przesłany  automatycznie  na  podany  adres  poczty  elektronicznej.

Na  Newsletter  można  się  również  zapisać  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  checkboxa  w  trakcie  zakładania  Konta

–  z  chwilą  utworzenia  Konta  Usługobiorca  zostaje  zapisany  na  Newsletter.

2.1.3.1.  Usługa  Elektroniczna  Newsletter  świadczona  jest  nieodpłatnie  przez  czas  nieoznaczony.  Usługobiorca  ma  możliwość,

w  każdej  chwili  i  bez  podania  przyczyny,  wypisania  się  z  Newslettera  (rezygnacji  z  Newslettera)  poprzez  wysłanie

stosownego  żądania  do  Usługodawcy,  w  szczególności  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:

sklep@sztormgrupa.pl  lub  też  pisemnie  na  adres:  ul. Okaryny 13 02-787 Warszawa.

2.2. Wymagania  techniczne  niezbędne  do  współpracy  z  systemem  teleinformatycznym,  którym  posługuje  się  Usługodawca:

(1)  komputer,  laptop  lub  inne  urządzenie  multimedialne  z  dostępem  do  Internetu;  (2)  dostęp  do  poczty  elektronicznej;  (3)

przeglądarka  internetowa:  Mozilla  Firefox  w  wersji  17.0  i  wyższej  lub  Internet  Explorer  w  wersji  10.0  i  wyższej,  Opera  w

wersji  12.0  i  wyższej,  Google  Chrome  w  wersji  23.0.  i  wyższej,  Safari  w  wersji  5.0  i  wyższej;  (4)  zalecana  minimalna

rozdzielczość  ekranu:  1024x768;  (5)  włączenie  w  przeglądarce  internetowej  możliwości  zapisu  plików  Cookies  oraz

obsługi  Javascript.

2.3. Usługobiorca  obowiązany  jest  do  korzystania  ze  Sklepu  Internetowego  w  sposób  zgodny  z  prawem  i  dobrymi  obyczajami

mając  na  uwadze  poszanowanie  dóbr  osobistych  oraz  praw  autorskich  i  własności  intelektualnej  Usługodawcy  oraz  osób

trzecich.  Usługobiorca  obowiązany  jest  do  wprowadzania  danych  zgodnych  ze  stanem  faktycznym.  Usługobiorcę

obowiązuje  zakaz  dostarczania  treści  o  charakterze  bezprawnym.

2.4. Tryb  postępowania  reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje  związane  ze  świadczeniem  Usług  Elektronicznych  przez  Usługodawcę  oraz  pozostałe  reklamacje

związanie  z  działaniem  Sklepu  Internetowego  (z  wyłączeniem  procedury  reklamacji  Produktu,  która  została  wskazana

w  pkt.  6  Regulaminu)  Usługobiorca  może  składać  na  przykład:

2.4.2. pisemnie  na  adres:  ul. Okaryny 13 02-787 Warszawa;

2.4.3. w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:  sklep@sztormgrupa.pl;

2.4.4. Zaleca  się  podanie  przez  Usługobiorcę  w  opisie  reklamacji:  (1)  informacji  i  okoliczności  dotyczących  przedmiotu

reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  nieprawidłowości;  (2)  żądania  Usługobiorcy;  oraz  (3)  danych

kontaktowych  składającego  reklamację  –  ułatwi  to  i  przyspieszy  rozpatrzenie  reklamacji  przez  Usługodawcę.  Wymogi

podane  w  zdaniu  poprzednim  mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność  reklamacji  złożonych  z

pominięciem  zalecanego  opisu  reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie  się  do  reklamacji  przez  Usługodawcę  następuje  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni

kalendarzowych  od  dnia  jej  złożenia.

 

3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem,  a  Sprzedawcą  następuje  po  uprzednim  złożeniu  przez  Klienta

Zamówienia  za  pomocą  Formularza  Zamówień  w  Sklepie  Internetowym  zgodnie  z  pkt.  2.1.2  Regulaminu.

3.2. Cena  Produktu  uwidoczniona  na  stronie  Sklepu  Internetowego  podana  jest  w  złotych  polskich  i  zawiera  podatki.  O

łącznej  cenie  wraz  z  podatkami  Produktu  będącego  przedmiotem  Zamówienia,  a  także  o  kosztach  dostawy  (w  tym

opłatach  za  transport,  dostarczenie  i  usługi  pocztowe)  oraz  o  innych  kosztach,  a  gdy  nie  można  ustalić  wysokości  tych

opłat  –  o  obowiązku  ich  uiszczenia,  Klient  jest  informowany  na  stronach  Sklepu  Internetowego  w  trakcie  składania

Zamówienia,  w  tym  także  w  chwili  wyrażenia  przez  Klienta  woli  związania  się  Umową  Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1. Zawarcie  Umowy  Sprzedaży  między  Klientem,  a  Sprzedawcą  następuje  po  uprzednim  złożeniu  przez  Klienta

Zamówienia  w  Sklepie  Internetowym  zgodnie  z  pkt.  2.1.2  Regulaminu.

3.3.2. Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie  potwierdza  jego  otrzymanie  oraz  jednocześnie  przyjmuje

Zamówienie  do  realizacji.  Potwierdzenie  otrzymania  Zamówienia  i  jego  przyjęcie  do  realizacji  następuje  poprzez

przesłanie  przez  Sprzedawcę  Klientowi  stosownej  wiadomości  e-mail  na  podany  w  trakcie  składania  Zamówienia  adres

poczty  elektronicznej  Klienta,  która  zawiera  co  najmniej  oświadczenia  Sprzedawcy  o  otrzymaniu  Zamówienia  i  o  jego

przyjęciu  do  realizacji  oraz  potwierdzenie  zawarcia  Umowy  Sprzedaży.  Z  chwilą  otrzymania  przez  Klienta  powyższej

wiadomości  e-mail  zostaje  zawarta  Umowa  Sprzedaży  między  Klientem,  a  Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie,  zabezpieczenie  oraz  udostępnienie  Klientowi  treści  zawieranej  Umowy  Sprzedaży  następuje  poprzez  (1)

udostępnienie  niniejszego  Regulaminu  na  stronie  Sklepu  Internetowego  oraz  (2)  przesłanie  Klientowi  wiadomości  e-mail,

o  której  mowa  w  pkt.  3.3.2.  Regulaminu.  Treść  Umowy  Sprzedaży  jest  dodatkowo  utrwalona  i  zabezpieczona  w  systemie

informatycznym  Sklepu  Internetowego  Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca  udostępnia  Klientowi  następujące  sposoby  płatności  z  tytułu  Umowy  Sprzedaży:

4.1.1. Płatność  za  pobraniem  przy  odbiorze  przesyłki.

4.1.2. Płatność  gotówką  przy  odbiorze  osobistym.

4.1.3. Płatność  przelewem  na  rachunek  bankowy  Sprzedawcy.

Sztorm Sp. z o.o.

MBank 08 1140 2004 0000 3102 7509 2073

4.1.4. Płatności  elektroniczne  i  płatności  kartą  płatniczą  za  pośrednictwem  serwisu  PayU.pl  lub  PayPal.com –  możliwe

aktualne  sposoby  płatności  określone  są  na  stronie  Sklepu  Internetowego  w  zakładce  „Płatności”  oraz  na  stronach

internetowych  http://www.payu.pl  i  https://www.paypal.com/pl.

4.1.4.1.  Rozliczenia  transakcji  płatnościami  elektronicznymi  i  kartą  płatniczą  przeprowadzane  są  zgodnie  z  wyborem  Klienta  za

pośrednictwem  serwisu  PayU.pl  lub  PayPal.com.  Obsługę  płatności  elektronicznych  i  kartą  płatniczą  prowadzi:

4.1.4.1.1. PayU.pl  –  spółka  PayU  S.A.  z  siedzibą  w  Poznaniu  (adres  siedziby:  ul.  Grunwaldzka  182,  60-166  Poznań),  wpisana

do  Rejestru  Przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem  0000274399,  akta  rejestrowe

przechowywane  przez  Sąd  Rejonowy  Poznań  –  Nowe  Miasto  i  Wilda  w  Poznaniu,  kapitał  zakładowy  w  wysokości

4.000.000  zł  w  całości  opłacony,  NIP:  779-23-08-495.

4.1.4.1.2. PayPal.com  –  spółka  PayPal  (Europe)  S.a  r.l.  &  Cie,  S.C.A.,  5.  kondygnacja  22–24  Boulevard  Royal,  L-2449,

Luxembourg.

4.2. Termin  płatności:

4.2.1. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  płatności  gotówką  przy  odbiorze  osobistym,  płatności  przelewem,  płatności

elektronicznych  albo  płatności  kartą  płatniczą,  Klient  obowiązany  jest  do  dokonania  płatności  w  terminie  7  dni

kalendarzowych  od  dnia  zawarcia  Umowy  Sprzedaży.

4.2.2. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  płatności  za  pobraniem  przy  odbiorze  przesyłki,  Klient  obowiązany  jest  do

dokonania  płatności  przy  odbiorze  przesyłki.

 

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa  Produktu  do  Klienta  jest  odpłatna,  chyba  że  Umowa  Sprzedaży  stanowi  inaczej.  Koszty  dostawy  Produktu  (w

tym  opłaty  za  transport,  dostarczenie  i  usługi  pocztowe)  są  wskazywane  Klientowi  na  stronach  Sklepu  Internetowego  w

zakładce  „Dostawa”  oraz  w  trakcie  składania  Zamówienia,  w  tym  także  w  chwili  wyrażenia  przez  Klienta  woli  związania

się  Umową  Sprzedaży.

5.2. Odbiór  osobisty  Produktu  przez  Klienta  jest  bezpłatny.

5.3. Sprzedawca  udostępnia  Klientowi  następujące  sposoby  dostawy  lub  odbioru  Produktu:

5.3.1. Przesyłka  kurierska,  przesyłka  kurierska  pobraniowa.

5.3.2. Przesyłka  paletowa.

5.3.3. Odbiór  osobisty  dostępny  pod  adresem:  ul. Okaryny 13, 02-787 Warszawa –  we  wszystkie dni za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  w  godzinach  od  11:00  do

19:00.

5.4. Termin  dostawy  Produktu  do  Klienta  wynosi  do  5  Dni  Roboczych,  chyba  że  w  opisie  danego  Produktu  lub  w  trakcie

składania  Zamówienia  podano  krótszy  termin.  W  przypadku  Produktów  o  różnych  terminach  dostawy,  terminem  dostawy

jest  najdłuższy  podany  termin,  który  jednak  nie  może  przekroczyć  5  Dni  Roboczych.  Początek  biegu  terminu  dostawy

Produktu  do  Klienta  liczy  się  w  następujący  sposób:

5.4.1. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  przelewem,  płatności  elektroniczne  lub  kartą  płatniczą  -  od  dnia

uznania  rachunku  bankowego  lub  konta  rozliczeniowego  Sprzedawcy.

5.4.2. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  za  pobraniem  –  od  dnia  zawarcia  Umowy  Sprzedaży.

5.5.

Termin  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  –  w  przypadku  wyboru  przez  Klienta  odbioru  osobistego

Produktu,  Produkt  będzie  gotowy  do  odbioru  przez  Klienta  w  terminie  do  2  Dni  Roboczych,  chyba  że  w  opisie  danego

Produktu  lub  w  trakcie  składania  Zamówienia  podano  krótszy  termin.  W  przypadku  Produktów  o  różnych  terminach

gotowości  do  odbioru,  terminem  gotowości  do  odbioru  jest  najdłuższy  podany  termin,  który  jednak  nie  może  przekroczyć

2  Dni  Roboczych.  O  gotowości  Produktu  do  odbioru  Klient  zostanie  dodatkowo  poinformowany  przez  Sprzedawcę.

Początek  biegu  terminu  gotowości  Produktu  do  odbioru  przez  Klienta  liczy  się  w  następujący  sposób:

5.5.1. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  płatności  przelewem,  płatności  elektroniczne  lub  kartą  płatniczą  -  od  dnia

uznania  rachunku  bankowego  lub  konta  rozliczeniowego  Sprzedawcy.

5.5.2. W  przypadku  wyboru  przez  Klienta  sposobu  gotówką  przy  odbiorze  osobistym  –  od  dnia  zawarcia  Umowy  Sprzedaży.

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa  i  zakres  odpowiedzialności  Sprzedawcy  względem  Klienta,  jeżeli  sprzedany  Produkt  ma  wadę  fizyczną  lub

prawną  (rękojmia)  są  określone  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  szczególności  w  Kodeksie  Cywilnym.

 6.2. Sprzedawca  obowiązany  jest  dostarczyć  Klientowi  Produkt bez  wad. Szczegółowe  informacje  dotyczące

odpowiedzialności  Sprzedawcy  z  tytułu  wady  Produktu  oraz  uprawnień  Klienta  są  określone  na  stronie  Sklepu

Internetowego  w  zakładce  „Reklamacja  towaru”.

6.3. Reklamacja  może  zostać  złożona  przez  Klienta  na  przykład:

6.3.1. pisemnie  na  adres:  ul. Okaryny 13 02-787 Warszawa;

6.3.2. w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres:  sklep@sztormgrupa.pl;

6.4. Zaleca  się  podanie  przez  Klienta  w  opisie  reklamacji:  (1)  informacji  i  okoliczności  dotyczących  przedmiotu  reklamacji,  w

szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  wady;  (2)  żądania  sposobu  doprowadzenia  Produktu  do  zgodności  z  Umową

Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  albo  odstąpieniu  od  Umowy  Sprzedaży;  oraz  (3)  danych  kontaktowych

składającego  reklamację  –  ułatwi  to  i  przyspieszy  rozpatrzenie  reklamacji  przez  Sprzedawcę.  Wymogi  podane  w  zdaniu

poprzednim  mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność  reklamacji  złożonych  z  pominięciem

zalecanego  opisu  reklamacji.

6.5. Sprzedawca  ustosunkuje  się  do  reklamacji  Klienta  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni  kalendarzowych  od

dnia  jej  złożenia.  Brak  ustosunkowania  się  Sprzedawcy  w  powyższym  terminie  oznacza,  że  Sprzedawca  uznał

reklamację  za  uzasadnioną.

6.6. Klient,  który  wykonuje  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi,  jest  obowiązany  na  koszt  Sprzedawcy  dostarczyć  Produkt  wadliwy

na  adres:  ul. Okaryny 13 02-787 Warszawa.  Jeżeli  ze  względu  na  rodzaj  Produktu  lub  sposób  jego  zamontowania

dostarczenie  Produktu  przez  Klienta  byłoby  nadmiernie  utrudnione,  Klient  obowiązany  jest  udostępnić  Produkt

Sprzedawcy  w  miejscu,  w  którym  Produkt  się  znajduje.

 

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKALMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

7.1. Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Klienta  będącego  konsumentem  z  pozasądowych

sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne  są  w

siedzibach  oraz  na  stronach  internetowych  powiatowych  (miejskich)  rzeczników  konsumentów,  organizacji  społecznych,

do  których  zadań  statutowych  należy  ochrona  konsumentów,  Wojewódzkich  Inspektoratów  Inspekcji  Handlowej  oraz  pod

następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient  będący  konsumentem  posiada  następujące  przykładowe  możliwości  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów

rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń:

7.2.1. Klient  uprawniony  jest  do  zwrócenia  się  do  stałego  polubownego  sądu  konsumenckiego,  o  którym  mowa  w  art.  37

ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o  Inspekcji  Handlowej  (Dz.U.  2001  nr  4  poz.  25  ze  zm.),  z  wnioskiem  o

rozstrzygnięcie  sporu  wynikłego  z  zawartej  Umowy  Sprzedaży.  Regulamin  organizacji  i  działania  stałych  polubownych

sądów  konsumenckich  określa  rozporządzenie  ministra  sprawiedliwości  z  dnia  25  września  2001  r.  w  sprawie

określenia  regulaminu  organizacji  i  działania  stałych  polubownych  sądów  konsumenckich.  (Dz.U.  2001,  nr  113,  poz.

1214).

7.2.2. Klient  uprawniony  jest  do  zwrócenia  się  do  wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowej,  zgodnie  z  art.  36  ustawy  z

dnia  15  grudnia  2000  r.  o  Inspekcji  Handlowej  (Dz.U.  2001  nr  4  poz.  25  ze  zm.),  z  wnioskiem  o  wszczęcie

postępowania  mediacyjnego  w  sprawie  polubownego  zakończenia  sporu  między  Klientem,  a  Sprzedawcą.  Informacja

na  temat  zasad  i  trybu  procedury  mediacji  prowadzonej  przez  wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji  Handlowej  dostępna

jest  w  siedziba